IV Międzynarodowa konferencja

przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym

Warszawa, 25-26 października 2021

25.X.2021

26.X.2021

Szanowni Państwo

W imieniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym”. Konferencja odbędzie się
w dniach 25-26 października 2021 r. w Warszawie.
Podczas spotkania skoncentrujemy się przede wszystkim na wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania problemowi narkomanii, w tym nowych substancji psychoaktywnych, by tym samym przyczynić się do rozwoju programów profilaktycznych i monitoringów lokalnych
i zacieśnienia współpracy w tym zakresie. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli gmin,
a także Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Przewidujemy również udział ekspertów zagranicznych zajmujących się analogiczną problematyką w swoich krajach (m. in. Reitox Focal Point), by uczestnicy mogli posłuchać o wykorzystywanych przez nich rozwiązaniach.

Konferencja odbędzie  się w Hotelu Novotel, ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program ramowy

25 października 2021

9:30 – 11:00

Sesja I

Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie

11:00 – 11:20

Przerwa

11:20 – 12:45

Sesja II

Międzynarodowy projekt ASAP – analiza systemów profilaktycznych w Europie oraz szkolenia specjalistów

12:45 – 13:45

Przerwa

13:45 – 15:15

Sesja III

Wyniki najnowszych badań dotyczących problemu uzależnień

15:15-15:30

Przerwa

15:30 -17:00

Sesja IV

Profilaktyka w nowych czasach – debata panelowa

17:00-17:15

Przerwa

17:15-18:30

Sesja V

Zgłaszalność do leczenia z powodu narkotyków (TDI)

26 października 2021

9:00 – 10:30

Sesja VI

Profilaktyka z wielu perspektyw

10:30 – 11:00

Przerwa

11:00 – 12:20

Sesja VII

Nowe substancje psychoaktywne w XXI wieku

12:20 – 12:40

Przerwa

12:40 – 14:15

Sesja VIII

COVID-19 a działania profilaktyczne

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.